Klauzula informacyjna dla Klientów

B.E.S.T.” Zakład Przetwórstwa Ziemniaczanego E.Barycki – B.Barycki Spółka Jawna

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „B.E.S.T.” Zakład Przetwórstwa Ziemniaczanego E.Barycki – B.Barycki Spółka Jawna z siedzibą w Przewłoce, adres: Przewłoka 81a, 21-200 Parczew, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000090938, zwana dalej Administratorem.

 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych i w celu realizacji Państwa praw mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: best_zpz@poczta.fm lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1.

 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

  1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO,

  2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

  3. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 lit. f RODO

  4. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane osobowe ocenić niektóre Państwa cechy, służące do analizy Państwa preferencji, a w oparciu o nie dostosowywać Państwa profile w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.

 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Okres przechowywania danych.

  1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez okres 5 lat liczonych d końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

 6. Udostępnianie danych osobowych.
  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, PIP, PIORIN, ARiMR, ARR) naszym partnerom, z którymi współpracujemy i którzy wspierają nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów i aplikacji zewnętrznych, podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską

 7. Przetwarzanie danych osobowych do państwa trzeciego.
  Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 8. Jako podmiot danych mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. prawo do przenoszenia danych,

  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

  5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Informacja o dobrowolności podania danych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych na charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
  1. dostawy / odbioru towarów i świadczenia usług na podstawie zawartych umów i/lub zleceń, zamówień, proform.
  2. przygotowania oferty i zawarcia umowy na dostawę / odbiór towarów, świadczeń usług przed Administratora.
 10. Administrator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32. Rozporządzenia. Ponadto Administrator zobowiązuje się zapewnić zachowanie tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych.
 11. Administrator ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie powierzonych i udostępnionych danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem, z realizacją umów lub innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności za przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie lub dopuszczenie do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych w ramach wykonania celu, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 12. Administrator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Państwa o każdej okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych lub jego ochronę.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.